Pleinweg 200A, 3083 EV Rotterdam, Nederland
Pleinweg 200 a ROTTERDAM 3083 EV